Lütfen bekleyiniz...

Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

7318 sayılı Kanunun 15. Maddesi ile İcra ve İflas Takipleri Bir Ay Süreyle Durduruldu, Çek İbrazı Zorunluluğu Bir Ay Ertelendi

Haber Tarihi: 30.04.2021

* 7318 sayılı Kanun’un 15. maddesi ile, kambiyo senetleri, çekler ve ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki idarelerin alacaklarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

* Mezkûr Kanun Maddesi’ne aşağıda yer verilmiştir;

VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7318                                                                                                            Kabul Tarihi: 29/4/2021

 MADDE 15- 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

a) İbraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemez; 1/6/2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilir.

b) 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz, ihtiyati haciz kararı verilemez ve başlamış olan takipler durur.

c) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz.”